skip to main content
Résultats 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རགས་རིམ་གཡུ་ཡི་ཕྲེང་བ།, Bod kyi lo rgyus rags rim g.yu yi phreng ba
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རགས་རིམ་གཡུ་ཡི་ཕྲེང་བ།, Bod kyi lo rgyus rags rim g.yu yi phreng ba

ཆབ་སྤེལ་ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས། ; Chab spel tshe brtan phun tshogs ; ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན། ; Nor brang o rgyan ; བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་། ; Bod ljongs spyi tshogs tshan rig khang

ལྷ་ས་ : བོད་ལྗོངས་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Lha sa : Bod ljongs dpe rnying dpe skrun khang, 2006

Disponible(Obtenir)

2
Material Type:
Autre
Ajouter à Mon espace

ཨ་འཛོམ་དགོན་པའི་གནའ་དེང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་རང་བློས་དཔག་ནུས་སྒྲོ་སྐུར་དང་བྲལ་བར་སྐྲ་རྩེའི་ཐིགས་པ་ཙམ་དུ་བརྗོད་པ།, A 'dzom dgon pa'i gna' deng gi lo rgyus mdor bsdus rang blos dpag nus sgro bskur dang bral bar skra rtse'i thigs pa tsam du brjod pa

ཨ་འཛོམ་ཆོས་སྒར། ; A 'dzom chos sgar ; The Tibetan Buddhist Resource Center, New York, N.Y

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, 2006

Disponible(Obtenir)

3
L'Histoire du Tibet du XVIIème au XXIème siècle : compte rendu de la journée de conférences organisée au Sénat le 3 mars 2012
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

L'Histoire du Tibet du XVIIème au XXIème siècle : compte rendu de la journée de conférences organisée au Sénat le 3 mars 2012

France, Sénat Groupe d'information internationale sur le Tibet, 1958-... Sénat, 1958-...., Groupe d'information internationale sur le Tibet

Paris : Sénat, 2012

Disponible(Obtenir)

4
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

藏族史料集. (一 - 三), Zangzu shiliao ji

陳燮章 ; Chen, Xiezhang ; 索文清 ; Suo, Wenqing ; 陳乃文 ; Chen, Naiwen

成都 : 四川民族出版社 ; Chengdu : Sichuan minzu chubanshe, 1982

Disponible(Obtenir)

5
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་གྱི་ལོ་རགྱུས་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་སྔོན་བྱོན་མཁས་པའི་བཞེད་དགོངས་ཀྱི་བུམ་མཟང་མཛེས་པར་བརྒྱན་པའི་རྨ་བྱ་གཞོན་ནུའིསྒྲོ་མདོངས།, Bod kyi btsan po Khri lde srong btsan gyi lo rgyus mdo tsam brjod pa sngon byon mkhas pa'i bzhed dgongs kyi bum mzang mdzes par brgyan pa'i rma bya gzhon nu'i sgro mdongs

དོན་གྲུབ་རྒྱལ། ; Don grub rgyal ; ཆིན་དབྱིན་གྱིད། ; Khrin chin dbyin

པེ་ཅིན། : མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Pe cin : Mi rigs dpe skrun khang, 1984

Disponible(Obtenir)

6
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀྱི་བོད་དུ་སྤེལ་བའི་བཙན་འཛུལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད།, bTsan rgyal ring lugs kyis bod du spel ba'i btsan 'dzul gyi bya spyod

ཀྲུའུ་ཙི་རུང་། ; Kru'u tsi rung

ལྷ་ས། : བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Lha sa : Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, 1983

Disponible(Obtenir)

7
བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་དོན་པདྨ་རཱ་གའི་ལྡེ་མིག, Bod kyi lo rgyus spyi don padma rā ga'i lde mig
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་དོན་པདྨ་རཱ་གའི་ལྡེ་མིག, Bod kyi lo rgyus spyi don padma rā ga'i lde mig

ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས། (1955-)

ཁྲེང་ཏུའུ། : སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Khreng tu'u : Si khron mi rigs dpe skrun khang, 1996

Disponible(Obtenir)

8
བོད་ལྗོངས་སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་ཉེ་རབས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་ཞིག་གསོལ་གྲུབ་པའི་གནས་ཚུལ། སྤྱི་ཚོགས་གསར་པའི་འཕེལ་ཤུགས་སོགས་རྒྱས་པར་བརྗོད་པའི་འབེལ་གཏམ་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།, Bod ljongs stod mnga' ris skor gsum nye rabs chab srid kyi lo rgyus dang dgon sde khag zhig gsol grub pa'i gnas tshul. spyi tshogs gsar pa'i 'phel shugs sogs rgyas par brjod pa'i 'bel gtam rin chen gter gyi phreng ba zhes bya ba
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

བོད་ལྗོངས་སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་ཉེ་རབས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་ཞིག་གསོལ་གྲུབ་པའི་གནས་ཚུལ། སྤྱི་ཚོགས་གསར་པའི་འཕེལ་ཤུགས་སོགས་རྒྱས་པར་བརྗོད་པའི་འབེལ་གཏམ་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།, Bod ljongs stod mnga' ris skor gsum nye rabs chab srid kyi lo rgyus dang dgon sde khag zhig gsol grub pa'i gnas tshul. spyi tshogs gsar pa'i 'phel shugs sogs rgyas par brjod pa'i 'bel gtam rin chen gter gyi phreng ba zhes bya ba

དགེ་སློང་བསྟན་འཛིན་དབང་གྲགས། ; dGe slong bstan 'dzin dbang grags ; མངའ་རིས་སྲིད་གྲོས་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་བསྡུ་རུབ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང། ; mNga' ris srid gros rig gnas lo rgyus bsdu rub u yon lhan khang

མངའ་རིས་ : བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Lha sa : Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, 1996

Disponible(Obtenir)

9
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

རྒྱ་ནག་ཆོས་བྱུང་།, rGya nag chos 'byung

མགོན་པོ་སྐྱབས། (18è siècle) ; mGon po skyabs (18è siècle)

ཁྲེང་ཏུའུ། : སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Khreng tu'u : Si khron mi rigs dpe skrun khang, 1983

Disponible(Obtenir)

10
བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རགས་རིམ་གཡུ་ཡི་ཕྲེང་བ།. སྟོད་ཆ།, Bod kyi lo rgyus rags rim g.yu yi phreng ba. sTod cha
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རགས་རིམ་གཡུ་ཡི་ཕྲེང་བ།. སྟོད་ཆ།, Bod kyi lo rgyus rags rim g.yu yi phreng ba. sTod cha

ཆབ་སྤེལ་ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས། (19..-....) ; Chab spel tshe brtan phun tshogs (19..-....) ; ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན། (1933-....) ; Nor brang o rgyan (1933-....)

s.l. : བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་ནས་སྒྲིག་རྩོམ་བྱས་པ། ; s.l. : Bod ljongs spyi tshogs tshan rig khang nas sgrig rtsom byas pa, 1989

Disponible(Obtenir)

11
དཔལ་ལྡན་གླེ་ལུང་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོའི་གཉགས་སྟོན་པའི་གདུང་རབས་གདན་རབས་དང་བཅས་པའི་རྣམ་ཐར་སྐལ་བཟང་མཛེས་པའི་རྒྱན་ཕྲེང།, dPal ldan gle lung chos sde chen po'i gnyags ston pa'i gdung rabs gdan rabs dang bcas pa'i rnam thar skal bzang mdzes pa'i rgyan phreng
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

དཔལ་ལྡན་གླེ་ལུང་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོའི་གཉགས་སྟོན་པའི་གདུང་རབས་གདན་རབས་དང་བཅས་པའི་རྣམ་ཐར་སྐལ་བཟང་མཛེས་པའི་རྒྱན་ཕྲེང།, dPal ldan gle lung chos sde chen po'i gnyags ston pa'i gdung rabs gdan rabs dang bcas pa'i rnam thar skal bzang mdzes pa'i rgyan phreng

ཆོས་ཉིད་ཡེ་ཤེས། ; Chos nyid ye shes

ལྷ་ས། : བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; lHa sa : Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, 1997

Disponible(Obtenir)

12
Tibet and Tibetan Muslims
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

Tibet and Tibetan Muslims

Nadwi, Abû Bakr Amîr'u-Din ; Sharma, Parmananda

Dharamsala : Library of Tibetan Works and Archives, cop. 2004

Disponible(Obtenir)

13
藏族編年史料集. (二) 上,下, Zangzu biannian shiliao ji
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

藏族編年史料集. (二) 上,下, Zangzu biannian shiliao ji

陳乃文 ; Chen, Naiwen ; 陳燮章 ; Chen, Xiezhang

北京 : 民族出版社 ; Beijing : Minzu chubanshe, 1990

Disponible(Obtenir)

14
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

吐蕃王国成立史研究, Toban ōkoku seiritsu shi kenkyū

山口瑞鳳 ; Yamaguchi, Zuihō

東京 : 岩波書店 ; Tōkyō : Iwanami shoten, 1983

Emprunté(Obtenir)

15
敦煌本吐蕃歷史文書, Dunhuang ben Tufan lishi wenshu
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

敦煌本吐蕃歷史文書, Dunhuang ben Tufan lishi wenshu

王堯 ; Wang, Yao ; 陳踐 ; Chen, Jian

北京 : 民族出版社 ; Beijing : Minzu chubanshe, 1992

Disponible(Obtenir)

16
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

Himalayan Cina : Padmasambhava in Swat

Tucci, Giuseppe

Paris : Maisonneuve, 1971

Disponible(Obtenir)

17
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

Bonpo canons and jesuit cannons : on sectarian factors involved in the Ch'ien-lung emperor's second goldstream expedition of 1771-1776 based primarily on some Tibetan sources

Martin, Dan

Dharamsala, India : Library of Tibetan works & archives, 1990

Disponible(Obtenir)

18
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

In memoriam: Rolf Alfred Stein (1911-1999)

Kuo, Li-ying

Kyoto : Ecole française d'Extrême-Orient, 2000

Disponible(Obtenir)

19
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

China illustrata : China monumentis qua sacris qua profanis, nec non variis naturae & artis spectaculis, aliarumque rerum memoriabilium argumentis illustrata

Kircher, Athanasius

Kathmandu : Ratna Pustak Bhandar, 1979

Emprunté(Obtenir)

20
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

Index to Zahiruddin Ahmad Sino-Tibetan relations in the seventeenth century

Pedersen, Christiane

Roma : Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, 1971

Emprunté(Obtenir)

Résultats 1 2 3 4 5 next page

Personnaliser vos résultats

 1. Créer votre profil de recherche

Refine Search Results

Élargir la recherche

 1.   

Affiner les résultats

Type de ressource 

 1. Articles  (1)
 2. Articles encyclopédiques  (1)
 3. Autres  (27)
 4. Livres  (577)
 5. Revues  (17)
 6. Thèses  (17)
 7. Tirés à part  (15)
 8. Plus d’options open sub menu

Date de publication 

À partir de jusqu'à
 1. Avant 1959  (82)
 2. 1959 à 1973  (57)
 3. 1974 à 1987  (163)
 4. 1988 à 2002  (181)
 5. Après 2002  (151)
 6. Plus d’options open sub menu

Langue 

 1. Tibétain  (307)
 2. Anglais  (196)
 3. Chinois  (98)
 4. Français  (96)
 5. Allemand  (26)
 6. Japonais  (15)
 7. Sanskrit  (8)
 8. Italien  (6)
 9. Russe  (2)
 10. Mongol  (2)
 11. Mongo  (1)
 12. Latin  (1)
 13. Indéterminée  (1)
 14. Plus d’options open sub menu

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

 • Recherche
 • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
 • Afficher ce qui a déjà été récupéré