skip to main content
Résultats 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
ཁྲོམ་དགེ་ཟླ་བ་སྒྲོན་མའི་དག་སྣང་སོགས།, Khrom dge zla ba sgron ma'i dag snang sogs
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

ཁྲོམ་དགེ་ཟླ་བ་སྒྲོན་མའི་དག་སྣང་སོགས།, Khrom dge zla ba sgron ma'i dag snang sogs

སི་ཁྲོན་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་བསྡུ་སྒྲིག་ཁང་། ; Si khron bod yig dpe rnying bsdu sgrig khang

Chengdu : སི་ཁྲོན་དུས་དེབ་ཚོགས་པས། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Chengdu : Si khron dus deb tshogs pa Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2015

Disponible(Obtenir)

2
མཁའ་འགྲོ་བསོད་ནམས་དཔལ་འདྲེན་གྱི་རྣམ་ཐར་སོགས།, mKha' 'gro bsod nams dpal 'dren gyi rnam thar sogs
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

མཁའ་འགྲོ་བསོད་ནམས་དཔལ་འདྲེན་གྱི་རྣམ་ཐར་སོགས།, mKha' 'gro bsod nams dpal 'dren gyi rnam thar sogs

སི་ཁྲོན་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་བསྡུ་སྒྲིག་ཁང་། ; Si khron bod yig dpe rnying bsdu sgrig khang

Chengdu : སི་ཁྲོན་དུས་དེབ་ཚོགས་པས། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Chengdu : Si khron dus deb tshogs pa Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2015

Disponible(Obtenir)

3
མ་ཅིག་ལབ་ཀྱི་སྒྲོན་མའི་གསུང་རྣམ།, Ma cig lab kyi sgron ma'i gsung rnam
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

མ་ཅིག་ལབ་ཀྱི་སྒྲོན་མའི་གསུང་རྣམ།, Ma cig lab kyi sgron ma'i gsung rnam

མ་གཅིག་ལབ་གྱི་སྒྲོན་མ། (1055-1153?) ; Ma gcig lab gyi sgron ma (1055-1153?) ; སི་ཁྲོན་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་བསྡུ་སྒྲིག་ཁང་། ; Si khron bod yig dpe rnying bsdu sgrig khang

Chengdu : སི་ཁྲོན་དུས་དེབ་ཚོགས་པས། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Chengdu : Si khron dus deb tshogs pa Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2015

Disponible(Obtenir)

4
རྗེ་བཙུན་མི་འགྱུར་དཔལ་སྒྲོན་གྱི་གསུང་རྣམ།, rJe btsun mi 'gyur dpal sgron gyi gsung rnam
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

རྗེ་བཙུན་མི་འགྱུར་དཔལ་སྒྲོན་གྱི་གསུང་རྣམ།, rJe btsun mi 'gyur dpal sgron gyi gsung rnam

རྗེ་བཙུན་མི་འགྱུར་དཔལ་སྒྲོན། (1699-1769) ; rJe btsun mi 'gyur dpal sgron (1699-1769) ; སི་ཁྲོན་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་བསྡུ་སྒྲིག་ཁང་། ; Si khron bod yig dpe rnying bsdu sgrig khang

Chengdu : སི་ཁྲོན་དུས་དེབ་ཚོགས་པས། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Chengdu : Si khron dus deb tshogs pa Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2015

Disponible(Obtenir)

5
སེ་ར་མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།, Se ra mkha' 'gro bde chen bde ba'i rdo rje'i gsung 'bum
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

སེ་ར་མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།, Se ra mkha' 'gro bde chen bde ba'i rdo rje'i gsung 'bum

ཀུན་བཟང་བདེ་སྐྱོང་དབང་མོ།, སེ་ར་མཁའ་འགྲོ། (1892-1940) ; Kun bzang bde skyong dbang mo, Se ra mkha' 'gro (1892-1940) ; སི་ཁྲོན་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་བསྡུ་སྒྲིག་ཁང་། ; Si khron bod yig dpe rnying bsdu sgrig khang

Chengdu : སི་ཁྲོན་དུས་དེབ་ཚོགས་པས། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Chengdu : Si khron dus deb tshogs pa Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2015

Disponible(Obtenir)

6
ཤུག་གསེབ་རྗེ་བཙུན་མའི་གསུང་རྣམ་སོགས།, Shug gseb rje btsun ma'i gsung rnam sogs
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

ཤུག་གསེབ་རྗེ་བཙུན་མའི་གསུང་རྣམ་སོགས།, Shug gseb rje btsun ma'i gsung rnam sogs

ཆོས་ཉིད་བཟང་མོ།, ཤུག་གསེབ་རྗེ་བཙུན་། (1865-1951) ; Chos nyid bzang mo, Shug gseb rje btsun (1865-1951) ; སི་ཁྲོན་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་བསྡུ་སྒྲིག་ཁང་། ; Si khron bod yig dpe rnying bsdu sgrig khang

Chengdu : སི་ཁྲོན་དུས་དེབ་ཚོགས་པས། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Chengdu : Si khron dus deb tshogs pa Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2015

Disponible(Obtenir)

7
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དང་མ་གཅིག་རྣམ་བཤད་ཆེན་མོ།, Pha dam pa sangs rgyas kyi rnam thar dang ma gcig rnam bshad chen mo

ཆོས་ཀྱི་སེན་གེ། ; Chos kyi sen ge

Darjeeling : Kargyud sungrab nyamso khang, 2001

Disponible(Obtenir)

8
མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་གསུང་རྣམ།, mKha' 'gro ye shes mtsho rgyal gyi gsung rnam
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་གསུང་རྣམ།, mKha' 'gro ye shes mtsho rgyal gyi gsung rnam

ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། (07..-....) ; Ye shes mtsho rgyal (07..-....) ; སི་ཁྲོན་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་བསྡུ་སྒྲིག་ཁང་། ; Si khron bod yig dpe rnying bsdu sgrig khang

Chengdu : སི་ཁྲོན་དུས་དེབ་ཚོགས་པས། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Chengdu : Si khron dus deb tshogs pa Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2015

Disponible(Obtenir)

9
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

ཀྲུང་གོའི་གནས་རབས་ཀྱི་ཚན་རིག་མཁས་ཅན་གྱི་ལོ་རྒྱུས།, Krung go’i gnas rabs kyi tshan rig mkhas can gyi lo rgyus

ཚའེ་ཅིན་ཧྥུན། ; Tsha'e cin hphun ; ལི་ཤི་པི། ; Li shi pi

ལྷས། : བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Lhasa : Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, 1979

Emprunté(Obtenir)

10
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

སྔོན་གཤེགས་དཔའ་མོ་དབྱང་ཁའེ་ཧུའེ་ཡི་ལོ་སྒྱུས་མདོར་བསྡུས།, sNgon gshegs dpa’ mo dbyang kha’e hu’e yi lo sgyus mdor bsdus

ལྷ་ས། : བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Lhasa : Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, 1979

Emprunté(Obtenir)

11
སྐྱབས་རྗེ་ནམ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོག་དང་མཁའ་འགྲོ་ཏཱ་རེ་ལྷ་མོ་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན།, sKyabs rje nam sprul rin po che 'jigs med phun tshog dang mkha' 'gro tā re lha mo mchog gi rnam thar rig 'dzin mkha' 'gro dgyes pa'i mchod sprin
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

སྐྱབས་རྗེ་ནམ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོག་དང་མཁའ་འགྲོ་ཏཱ་རེ་ལྷ་མོ་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན།, sKyabs rje nam sprul rin po che 'jigs med phun tshog dang mkha' 'gro tā re lha mo mchog gi rnam thar rig 'dzin mkha' 'gro dgyes pa'i mchod sprin

པདྨ་འོད་གསལ་མཐའ་ཡས། ; Padma 'od gsal mtha' yas

ཀྲེང་ཏུའུ། : སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Kreng tu'u : Si khron mi rigs dpe skrun khang, 1997

Emprunté(Obtenir)

12
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

ཁྱེད་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་པའི་སྨོན་འདུན།, Khyed la grub ’bras thob pa’i smon ’dun

བྱམས་པ། ; Byams pa

པེ་ཅིན། : མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Pe cin : Mi rigs dpe skrun khang, 1984

Emprunté(Obtenir)

13
གངས་ཅན་མཁས་དབང་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།. དེབ་དང་པོ།, Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus. deb dang po
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

གངས་ཅན་མཁས་དབང་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།. དེབ་དང་པོ།, Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus. deb dang po

@མི་ཉག་མགོན་པོ་ (༡༩༢༣-༢༠༠༨) ; @Mi nyag mgon po (1923-2008)

པེ་ཅིན་ : ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Pe cin : Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang, 1997

Disponible(Obtenir)

14
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

Under the blue sky

Hor gtsang 'jigs med (1967-....) ; Lobsang Dawa

Lieu de publication inconnu : Hortsang Jigme, cop. 1998

Disponible(Obtenir)

15
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

ཇོ་བོ་རྗེ་ལྷ་གཅིག་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤའི་རྣམ་ཐར་བླ་མའི་ཡོན་ཏན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་སོགས་བཀའ་གདམས་རིན་པོ་ཆེའི་གླེགས་བམ།, Jo bo rje lha gcig dpal ldan A ti sha’i rnam thar bla ma’i yon tan chos kyi ’byung gnas sogs bka’ gdams rin po che’i glegs bam

Dromteunpa (1005-1064)

ཟི་ལིང་། : མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Zi ling : mTsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 1993

Disponible(Obtenir)

16
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

The autobiographical writings of the second Karma-pa Karma-pakśi and sPyi lan riṅ mo = = ཀརྨ་པཀ་ཤིའི་རང་རྣམ་དང་སྤྱི་ལན་རིང་མོ

ཀརྨ་པཀ་ཤི, ཆོས་ཀྱི་བླ་མ།, ཀརྨ་པ་༢། (1204-1283) ; Karma pak shi, Chos kyi bla ma, Karma pa 2 (1204-1283)

Gangtok : Gonpo Tseten, 1978

Disponible(Obtenir)

17
རྗེ་བཙུན་དམ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར།, rJe btsun dam pa shes rgya mtsho'i rnam thar
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

རྗེ་བཙུན་དམ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར།, rJe btsun dam pa shes rgya mtsho'i rnam thar

སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།, ལྷ་རམས་པ། ; sKal bzang rgya mtsho, Lha rams pa ; བཀྲ་ཤིས་ཚེ་བརྟན། ; bKra shis tshe brtan

པེ་ཅིན། : མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Pe cin Beijing : Mi rigs dpe skrun khang, 2010

Disponible(Obtenir)

18
Material Type:
Autre
Ajouter à Mon espace

སྤྲུལ་སྐུ་རིག་འཛིན་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོའི་རྣམ་ཐར་མགུར་འབུམ་དད་ལྡན་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བྱེད།, sPrul sku rig 'dzin mchog ldan mgon po'i rnam thar mgur 'bum dad ldan spro ba bskyed byed

མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ། (1497-1557) ; mChog ldan mgon po (1497-1557) ; The Tibetan Buddhist Resource Center, New York, N.Y

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, 2001

Disponible(Obtenir)

19
When a woman becomes a religious dynasty : the Samding Dorje Phagmo of Tibet
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

When a woman becomes a religious dynasty : the Samding Dorje Phagmo of Tibet

Diemberger, Hildegard

New York : Columbia University Press, cop. 2007

Disponible  et autres localisations(Obtenir)

20
མཁས་དབང་འཇིགས་མེད་རིགས་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང་རྩོམ།. པོད་དང་པོ།, mKhas dbang 'jigs med rigs pa'i blo gros kyi gsung rtsom. Pod dang po
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

མཁས་དབང་འཇིགས་མེད་རིགས་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང་རྩོམ།. པོད་དང་པོ།, mKhas dbang 'jigs med rigs pa'i blo gros kyi gsung rtsom. Pod dang po

ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་། (1910-1985) ; Tshe tan zhabs drung (1910-1985)

ཟི་ལིང་། : མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་གིས་བཀྲམ། ; Zi ling : mTsho sngon mi rigs dpe skrun khang mTsho sngon zhing chen zhin hwa dpe khang gis bkram, 1988

Disponible(Obtenir)

Résultats 1 2 3 4 next page

Personnaliser vos résultats

 1. Créer votre profil de recherche

Refine Search Results

Élargir la recherche

 1.   

N'afficher que

 1. Disponible (65)

Affiner les résultats

Type de ressource 

 1. Articles  (2)
 2. Autres  (4)
 3. Livres  (64)
 4. Thèses  (2)
 5. Plus d’options open sub menu

Date de publication 

À partir de jusqu'à
 1. Avant 1978  (9)
 2. 1978 à 1985  (17)
 3. 1986 à 1996  (12)
 4. 1997 à 2004  (14)
 5. Après 2004  (18)
 6. Plus d’options open sub menu

Langue 

 1. Tibétain  (57)
 2. Français  (10)
 3. Anglais  (10)
 4. Chinois  (1)
 5. Allemand  (1)
 6. Japonais  (1)
 7. Plus d’options open sub menu

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

 • Recherche
 • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
 • Afficher ce qui a déjà été récupéré