skip to main content
Résultats 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Gso-ba rig-pa : le système médical tibétain
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

Gso-ba rig-pa : le système médical tibétain

Meyer, Fernand (1947-...) ; Salomon-Bayet, Claire, provenance (1932-2016) ; Salomon, Jean-Jacques, provenance (1929-2008)

Paris : Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1982

Voir les exemplaires

2
Gso ba rig pa : le système médical tibétain
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

Gso ba rig pa : le système médical tibétain

Meyer, Fernand (1947-...)

Paris : Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1983

Disponible(Obtenir)

3
Material Type:
Autre
Ajouter à Mon espace

བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་།, bDud rtsi sman gyi rnam dbye ngo bo nus ming rgyas par bshad pa dri med shel phreng

Smith, E. Gene (1936-2010)

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, 2012

Disponible(Obtenir)

4
Material Type:
Autre
Ajouter à Mon espace

མེས་པོའི་ཞལ་ལུང་ལས་བཤད་རྒྱུད་ཀྱི་ཟིན་ཐོ།, Mes po'i zhal lung las bshad rgyud kyi zin tho

Smith, E. Gene (1936-2010)

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, 2012

Disponible(Obtenir)

5
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

བོད་སྨན་གྱི་ཚད་གཞི།. དེབ་གཉིས་པ།, Bod sman gyi tshad gzhi. Deb gnyis pa

ཟི་ལིང་། : མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Zi ling : mTsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 1979

Disponible(Obtenir)

6
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

Four treatises on the principle and practice of Tibetan medicine, including an extremely rare 8th century manuscript

Library of Tibetan works and archives, Dharamsala, Inde Dharamsala, Inde

Dharamsala : Library of Tibetan Works & Archives, 1980

Disponible(Obtenir)

7
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

Techniques of Lamaist medical practice : being the text of Man ngag yon tan rgyud kyi lhan thabs zug rngu'i tsha gdung sel ba'i katpu ra dus ming 'chi zhags gcod pa'i ral gri

Sangs rgyas rgya mtsho, sDe srid (1653-1705) ; mKhyen rab nor bu, Bla sman (1883-1963)

Leh : Tashigangpa, 1970

Disponible(Obtenir)

8
Material Type:
Autre
Ajouter à Mon espace

གཡུ་ཐོག་གསར་རྙིང་གི་རྣམ་ཐར་དང་བོད་སྨན་སྐོར་གྱི་ཟིན་ཐོ།, g.Yu thog gsar rnying gi rnam thar dang bod sman skor gyi zin tho

The Tibetan Buddhist Resource Center, New York, N.Y

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, 2012

Disponible(Obtenir)

9
Material Type:
Revue
Ajouter à Mon espace

Tibetan medicine = = གསོ་རིག་ : a publication for the study of Tibetan medicine, Tibetan medicine = = gSo rig : a publication for the study of Tibetan medicine

Library of Tibetan works and archives, Dharamsala, Inde

Dharamsala : Library of Tibetan Works and Archives, 1980-

Disponible(Obtenir)

10
Material Type:
Tiré à part
Ajouter à Mon espace

Un chapitre du rGyud-bźi sur les bases de la santé et des maladies

Filliozat, Jean (1906-1982)

Leipzig : Otto Harrasowitz, 1954

Disponible(Obtenir)

11
Material Type:
Autre
Ajouter à Mon espace

སྨན་གྱི་ཆོས་འབྱུང་།, sMan gyi chos 'byung

ལུང་རིགས་བསྟན་དར། ; Lung rigs bstan dar ; The Tibetan Buddhist Resource Center, New York, N.Y

New York N.Y. : the Tibetan Buddhist Resource Center, 2008

Disponible(Obtenir)

12
སློབ་དཔོན་པད་འགྱུང་གི་སྨན་ཡིག་གཅེས་བཏུས།, Slob dpon pad ’byung gi sman yig gces btus
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

སློབ་དཔོན་པད་འགྱུང་གི་སྨན་ཡིག་གཅེས་བཏུས།, Slob dpon pad ’byung gi sman yig gces btus

Padma Sambhava (0717?-0762?) ; མོག་ཆུང་ཕུར་བ། ; Mog chung phur ba

པེ་ཅིན། : མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Pe cin : Mi rigs dpe skrun khang, 2006

Disponible(Obtenir)

13
Vāgbhaṭa and Candra-Nandana in Indo-Tibetan medicine : Traditions, concepts and practice in Tibetan medicine and ayurveda
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

Vāgbhaṭa and Candra-Nandana in Indo-Tibetan medicine : Traditions, concepts and practice in Tibetan medicine and ayurveda

Vaidya Bhagawan Dash

New Delhi : Hind Pocket Books, 2013

Disponible(Obtenir)

14
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

ཤེལ་གོང་ཤེས་ཕྲེང་།, Shel gong shes phreng

བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས།, དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས། (1672-17..) ; bsTan 'dzin phun tshogs, De'u dmar dge bshes (1672-17..)

པེ་ཅིན། : མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Pe cin : Mi rigs dpe skrun khang, 1986

Disponible(Obtenir)

15
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

གསོ་རིག་སྨན་བཅོས་ཕྱོགས།, gSo rig sman bcos phyogs

བློ་བཟང་ཆོས་འཕེལ། ; Blo bzang chos 'phel

ཟི་ལིང་། : མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Zi ling : mTsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 1977

Disponible(Obtenir)

16
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

གསོ་རིག་ཟིན་ཏིག་གཅེས་བསྡུས : a treatise on Tibetan medicine, gSo rig zin tig gces bsdus : a treatise on Tibetan medicine

འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། (1813-1899) ; 'Jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas (1813-1899)

Leh, Ladakh : D.W. Tashigang, 1983

Disponible  et autres localisations(Obtenir)

17
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

རིན་ཆེན་དངུལ་ཆུ་སྦྱར་སྡེ་ཕྱོགས་བསྡེབས། : collected works on mercury formulations (rasasiddhisastra), Rin chen dngul chu sbyar sde phyogs bsdebs : collected works on mercury formulations (rasasiddhisastra)

མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ། (1846-1912) ; Mi pham rgya mtsho (1846-1912) ; བླ་སྨན་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན། ; Bla sman o rgyan bstan 'dzin ; སྡེ་དགེ་དྲུང་ཡིག་གུ་རུ་འཕེལ། ; sDe dge drung yig guru 'phel ; འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། (1813-1899) ; 'Jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas (1813-1899)

Dharamsala : LTWA, 1986

Disponible(Obtenir)

18
གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་སྡོང་འགྲེམས་འདོད་འབྱུང་ནོར་བུའི་མཛོད།, gSo rig rgyud bzhi'i sdong 'grems 'dod 'byung nor bu'i mdzod
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་སྡོང་འགྲེམས་འདོད་འབྱུང་ནོར་བུའི་མཛོད།, gSo rig rgyud bzhi'i sdong 'grems 'dod 'byung nor bu'i mdzod

མཁྱེན་རབ་ནོར་བུ།, བླ་སྨན། (1883-1963) ; mKhyen rab nor bu, Bla sman (1883-1963) ; བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས། (1928-....) ; Byams pa 'phrin las (1928-....) ; བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། ; Bshad sgrub rgya mtsho

པེ་ཅིན། : མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Pe cin : Mi rigs dpe skrun khang, 1987

Disponible(Obtenir)

19
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

བོད་སྨན་གིས་ཕོ་བ་སྨུག་པོའི་ནད་གཞི་བཙོས་ཐབས།, Bod sman gyis pho ba smug po'i nad gzhi btsos thabs

བོད་ལྗོདས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་སྨན་རྩིས་ཁང་། ; Bod ljongs lha sa grong khyer sman rtsis khang

ལྷ་ས། : བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Lhasa : Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, 1974

Disponible(Obtenir)

20
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

བདུད་རྩི་སྙིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད།, bDud rtsi snying po yan lag brgyad pa gsang ba man ngag gi rgyud

ཡོན་ཏན་མགོན་པོ།, གཡུ་ཐོག (0790-0833) ; Yon tan mgon po, g.Yu thog (0790-0833)

ལྷ་ས། : བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། བོད་ལྗོངས་ཤིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོན་ཁང་ནས་བཀྲམ། ; Lha sa : Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang Bod ljongs shin hwa dpe tshon khang nas bkram, 1982

Disponible(Obtenir)

Résultats 1 2 3 4 next page

Personnaliser vos résultats

 1. Créer votre profil de recherche

Refine Search Results

Élargir la recherche

 1.   

Affiner les résultats

Type de ressource 

 1. Articles  (2)
 2. Autres  (7)
 3. Livres  (63)
 4. Revues  (2)
 5. Thèses  (2)
 6. Tirés à part  (3)
 7. Plus d’options open sub menu

Date de publication 

À partir de jusqu'à
 1. Avant 1975  (11)
 2. 1975 à 1981  (14)
 3. 1982 à 1988  (21)
 4. 1989 à 2001  (9)
 5. Après 2001  (16)
 6. Plus d’options open sub menu

Langue 

 1. Tibétain  (57)
 2. Anglais  (16)
 3. Français  (10)
 4. Chinois  (2)
 5. Sanskrit  (2)
 6. Italien  (1)
 7. Russe  (1)
 8. Allemand  (1)
 9. Plus d’options open sub menu

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

 • Recherche
 • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
 • Afficher ce qui a déjà été récupéré