skip to main content
Résultats 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

අභිධර්මාර්ථසංග්රරහය පාලි : භදන්තාචරිය මහා අනුරුද්ධ සථවිරයන් වහන්සේ, Abhidharmārthasaṃgrahaya pāli : Baddhanta mahā Anuruddha sathavirayan vahan se

අනුරුද්ධ ; Anuruddha ; රේරුකාන ; Rērukāna

කොළඹ : ග්රඹන්ථාදර්ශ යන්ත්රා ලය ; Kolamba Columbo : Granthādarśa yantrālaya, B.E. 2485

Emprunté(Obtenir)

2
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

සාමණෙර බණදහම් පොත නොහොන් පැවිදිවත : පොහොපවිරුණු, කඨින ඇතිරීම්, ඇවඇත් දෙසීම් ආදී කර්මවාක‍යයන්ගෙන් සමුපලක්ෂිතයි, Sāmaṇera baṇadaham pota nohot pä vidivata : Pohopavuruṇu, kaṭhina ätirīm, ävät desīm ādī karmavākyayangen samupalakṣitayi

ඒකනායක මහනා, යු.පි ; Ēkanāyaka, U.P ; ධර්මරත්න, ඇම් ; Dharmaratna, M

Columbo, Sri Lanka : ශ්රි භාරතී යන්ත්රලයෙහි මුද්රණය ; Columbo, Sri Lanka : Śri bhāratī yantralayehi mudraṇaya, B.E. 2492, 1948 C.E

Emprunté(Obtenir)

3
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

ජාතකපාලි : දසකනිපාතපරියෙ ස තො. පඨමභාගො, Jātakapāli : Dasakanipātapariyosano. paṭhamabhāgo

නාරද ථෙර ; Nārada thera ; පැළැණෙ සිරිවජිරඤාණ මහානයකෙතථර ; Peḷeṇe Siri Vajirañāṇa Mahānayakatthera

Colombo : Lankabhinawa Vissruta Press-Borella ; Colombo : Lankabhinawa Vissruta Press-Borella, 2488 [1944

Emprunté(Obtenir)

4
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

ප්රොතිමොකෂ, Pratimokṣa

මාපොටේ චඳජොති ස්ථවිර ; Māpoṭē Candajoti Sthavira

කොළඹ : ලෝකෝ මුද්රොණාලයෙහි මුද්රිතයි ; Kolamba Colombo : Lōkō mudraṇālayehi mudritayi, 1949

Emprunté(Obtenir)

5
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

පපඤ්චපූදනී මජඣිමනිකායටඨකථා : මජඣිමොපරිපණණාසා, Papañcasūdanī majjhimanikāyaṭṭhakathā : Majjhimoparipaṇṇāsā

බුදධඝො ; Buddhaghosa ; ධමමකිතති සිරි ධමමානනඳ ; Dhammakitti Siri Dhammānanda

Columbo : විජජාසාගරමුදදලයාධිකාරිනා මුදදපිතා ; Colombo : Vijjāsāgaramuddalayādhikārinā muddapitā Vidyasagara Printing Works, B.S. 2469 [1926

Emprunté(Obtenir)

6
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

මොගගලලානව‍යාකරණය : හා අතයනර ආචායෙර‍යානනමකෙතකැත් චිසිත රචිත විරිතසන‍යය, Moggallāna vyākaraṇaya : hā atyanara ācāyeryānnama ketakut visit viracita virita sanyaya

භදනතමොගගලලාන ; Bhadanta Moggalāna ; ධමමකිතති සිරිධමමානඳ ; Dhammakitti Siri Dhammānanda

Peliyagoda, Colombo : සත‍යසමුචචය යනතාලයෙහි මුදරාපිතයි ; Peliyagoda, Colombo : Satyasmuccaya yantālayehi mudrāpitayi Satyasamuccaya Press, බු.ව. 2469

Emprunté(Obtenir)

7
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

පාලිවාක‍යරචනාව හා පරිවරතපරිචය, Pālivākyaracanāva hā parivartanaparicaya

බුඬදතත අමබලමගොඩ පොල්වත්තේ ; Buddhadatta, Ambalangoda Polvatte (1887-1962) ; පොල්වත්තේ ආස. කේ. චඳතිලක ; Polvattē S. K. Candratilaka

මරදානේ Columbo : සහිතය මුද්රණාලයෙහි මුද්රිතයි ; Maradānē Colombo : Sahitya mudraṇālayehi mudritayi Sāhitya Press, 1947

Disponible(Obtenir)

8
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

මොදගල්යා නපඥචිකාප්රඥදීපය, Modgalyānapañcikāpradīpaya

ස්රි රාහුල ; Rāhula ; ස්රි ධම්රමාරාම ; Dharmārāma

Colombo, Sri Lanka : ලඞකාදවීපයේ රාජකීයමුද්රාමයනත්රාලයෙහි මුද්රිතයි ; Colombo, Sri Lanka : Laṅkādvīpaye rājakīya mudrāyantrālayehi mudritayi H.C. Cottle, Acting Govt. Printer, 1896

Disponible(Obtenir)

9
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

මොගගලලානණවාදිවුතති, Moggallāna ṇvādivutti

භදනතමොගගලලාන ; Bhadanta Moggalāna ; ධමමකිතති සිරිධමමානඳ ; Dhammakitti Siri Dhammānanda

Columbo : සචචසමුචචයයනතාලයෙ මුදදපෙතථා ; Columbo : Saccasamuccaya yantālaye muddapetthā Saccasamuccaya Press, 1929

Disponible(Obtenir)

10
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

පාළිපාඨාවලි : දෙවෙන් පාළි පාඨාම් පොත, Paḷipāṭhāvali : deven pāḷi pāṭham pota

බුඬදතත ; Buddhadatta, Ambalangoda Polvatte (1887-1962)

Colombo : S.K. Chandratilaka, 1949

Disponible(Obtenir)

11
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

කච්චායන නාමික රෑපමාලා පුබබඞ්ගමා ආඛ්යාමත රෑපමාලා, Kaccāyana nāmika rūpamālā pubbaṅgamā ākhyāta rūpamālā

ධමමකිතතිසසිරි ; Dhammakittisiri

Columbo : විජජාලඞකාරයන්තගෙහෙ මුද්දාපිතා ; Columbo : Vijjālaṅkāra yantragehe muddāpitā, B.S. 2492, C.E. 1949

Disponible(Obtenir)

12
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

පදසාධනං, Padasādhanaṃ

සිරි පියදසසිතෙථර ; Siri Piyadassi Thera ; ධමමකිතතිසසිරිධමමානඳ ; Dhammakittissiri Dhammānanda

Colombo : විජජාලඞකාර පරිවෙණ සාමිනා සංසොධිතං ; Colombo : Vijjālaṅkāra pariveṇa sāminā saṃsodhitaṃ, B. S. 2475, C.E. 1932

Disponible(Obtenir)

13
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

පාලිභාෂාවතරණය. දෙචෙනි පොත [පළමුචෙනි පොත ], Pālibhāṣāvataraṇaya. deceni pota [paḷamuceni pota]

බුඬදතත අමබලමගොඩ පොල්වත්තේ ; Buddhadatta, Ambalangoda Polvatte (1887-1962)

Columbo : ලංකාපුත්ර යන්ත්රයතාලයෙහි මුද්රිeතසි ; Columbo : Laṃkāputra yantranālayehi mudritayi, 1949-1950

Disponible(Obtenir)

14
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

මොගගලලානපඤචිකා : සුතතවුතතිසමෙන, Moggallānapañcikā : suttavuttisamena

භදනතමොගගලලාන ; Bhadanta Moggalāna ; ධමමකිතති සිරිධමමානඳ ; Dhammakitti Siri Dhammānanda

Columbo : සචචසමුචචයයනතාලයෙ මුදදපෙතථා ; Columbo : Saccasamuccaya yantālaye muddapetthā Saccasamuccaya Press, B.S. 2473

Disponible(Obtenir)

15
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

පාලි පාදමාලාව හෙවත් පාළි වරනැඟිල්ල, Pāli padamālāva hevat pāḷi varanägilla

චඳ්ර කීතති ශ්රි පියරත්න පණදිත ; Candrakītti Śri Piyaratna Paṇḍita ; ඇම.ඩි.ඇස්. පිවදරත්න ; M. D. S. Pivadaratna

කොලඹ : ශ්රිr පති යන්ත්රාලයෙහි මුද්රිවතයි ; Kolamba Columbo : Śripati yantrālayehi mudritayi, B. S. 2479, C. E. 1935

Disponible(Obtenir)

16
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

බාලාවතාරො, Bālāvatāro

ධමමකිතති ; Dhammakitti

Kelaniya, Sri Lanka : විද්යාලඞ්කාර යන්ත්රා ලයෙහි මීද්රාපිතයි ; Kelaniya, Sri Lanka : Vidyālaṅkāra yantrālayehi mudrāpitayi, 1948

Disponible(Obtenir)

17
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

පාරුපනපාළි : නාම පරිමණඪල සුපථිචඡානනසිකඛාවණණනා, Pārupanapāḷi : Nāma Parimaṇḍala-supaṭicchannasikkhāpadavaṇṇanā

කොදගොඩ පණඩිත ඤාණාලොක භිකඛු ; Kodagoḍa Paṇḍita Ñāṇāloka Bhikkhu

Colombo : වි‍රදයදරශ මුදදලයෙ මුදදපසිතථා පාකටිකතා ; Colombo : Vidyadarśa muddalaye muddapasitthā pākaṭikatā Vidyadarsa Press, තථාගතසස පරිනිබබානසස චතුසසතාධිකාතං දවිනනං වසසසහසසානං උපරි අටඨසතතනිමෙ වසසෙ ති

Emprunté(Obtenir)

18
The chronicle of the Thūpa and the Thūpavaṃsa : being a translation and edition of Vācissaratthera's Thūpavaṃsa
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

The chronicle of the Thūpa and the Thūpavaṃsa : being a translation and edition of Vācissaratthera's Thūpavaṃsa

Vācissara, thera (1236?-1270?) ; Jayawickrema, Nicholas Abedheera (1920-....) ; Pali text society, GB

London : Luzac & Company, 1971

Disponible(Obtenir)

19
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

The Mahāvamsa : or The great chronicle of Ceylon

Mahānāma (04..-04..) ; Geiger, Wilhelm (1856-1943)

Colombo : Ceylon Govt. Information Dept., 1950, 1986 printing

Disponible(Obtenir)

20
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

Dīpavaṃsa und Mahāvaṃsa und die geschichtliche Überlieferung in Ceylon

Geiger, Wilhelm (1856-1943)

Leipzig : A. Deichert, 1905

Disponible(Obtenir)

Résultats 1 2 next page

Personnaliser vos résultats

 1. Créer votre profil de recherche

Refine Search Results

Élargir la recherche

 1.   

N'afficher que

 1. Disponible (17)

Date de publication 

À partir de jusqu'à
 1. Avant 1910  (1)
 2. 1910 à 1929  (1)
 3. 1930 à 1939  (3)
 4. 1940 à 1950  (15)
 5. Après 1950  (4)
 6. Plus d’options open sub menu

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

 • Recherche
 • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
 • Afficher ce qui a déjà été récupéré