skip to main content
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

禮記補注 [四卷], Li ji bu zhu [4 juan]

李調元 (1734-1803) ; Li, Tiaoyuan (1734-1803)

上海 : 商務印書館 ; Shanghai : Shang wu yin shu guan, 民國24 [1935

Disponible(Obtenir)

2
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

方言藻 [二卷]. 蜀語 [一卷], Fang yan zao [2juan]. Shu yu

李調元 (1734-1803) ; Li, Tiaoyuan (1734-1803) ; 李實 (1598-1676) ; Li, Shi (1598-1676)

上海 : 商務印書館 ; Shanghai : Shang wu yin shu guan, 民國26 [1937

Disponible(Obtenir)

3
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

孟子要略 [五卷]. 逸孟子 [一卷] : 附錄 [一卷], Mengzi yao lue [5 juan]. Yi Mengzi [1 juan] : fu lu [1 juan]

劉傳瑩 (1818-1848) ; Liu, Chuanying (1818-1848) ; 李調元 (1734-1803) ; Li, Tiaoyuan (1734-1803)

长沙 : 商務印書館 ; Changsha : Shang wu yin shu guan, 民國28 [1939

Disponible(Obtenir)

4
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

經典文字辨證書 [五卷] 音同義異辨 [一卷]. 六書分毫 [三卷], Jing dian wen zi bian zheng shu [5 juan] Yin tong yi yi bian [1 juan]. Liu shu fen hao [3 juan]

毕, 沅 (1730-1797) ; Bi, Yuan (1730-1797) ; 李調元 (1734-1803) ; Li, Tiaoyuan (1734-1803)

上海 : 商務印書館 ; Shanghai : Shang wu yin shu guan, 民國26 [1937

Disponible(Obtenir)

5
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

比雅 [十九卷]. 通詁 [二卷], Bi ya [19 juan]. Tong gu [2 juan]

洪, 亮吉 (1746-1809) ; Hong, Liangji (1746-1809) ; 李調元 (1734-1803) ; Li, Tiaoyuan (1734-1803)

上海 : 商務印書館 ; Shanghai : Shang wu yin shu guan, 民國25 [1936

Disponible(Obtenir)

6
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

制義科瑣記 [四卷]. 常談, Zhi yi ke suo ji [4 juan]. Chang tan [1 juan]

李調元 (1734-1803) ; Li, Tiaoyuan (1734-1803) ; 陶福履 (1853-1911) ; Tao, Fulü (1853-1911)

上海 : 商務印書館 ; Shanghai : Shang wu yin shu guan, 民國25 [1936

Disponible(Obtenir)

7
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

炳爥偶鈔 [一卷]. 卍齋璅錄 [十卷], Bing zhu ou chao [1 juan]

陸錫熊 (1734-1792) ; Lu, Xixiong (1734-1792) ; 李調元 (1734-1803) ; Li, Tiaoyuan (1734-1803)

上海 : 商務印書館 ; Shanghai : Shang wu yin shu guan, 民國26 [1937

Disponible(Obtenir)

8
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

勦說 [四卷]. 識小編 [二卷], Jiao shuo [4 juan]. Shi xiao bian [2 juan]

李調元 (1734-1803) ; Li, Tiaoyuan (1734-1803) ; 董豐垣 (jin shi 1751) ; Dong, Fengyuan (jin shi 1751)

上海 : 商務印書館 ; Shanghai : Shang wu yin shu guan, 民國25 [1936

Disponible(Obtenir)

9
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

狼獞情歌, Lang Zhuang qing ge

李調元 (1734-1803) ; Li, Tiaoyuan (1734-1803) ; 劉亁初 ; Liu, Qianchu ; 鍾敬文 (1903-) ; Zhong, Jingwen (1903-)

廣州 : 國立中山大學語言歷史學硏究所 ; Guangzhou : Guo li Zhongshan da xue yu yan li shi xue yan jiu suo, 1928

Disponible  et autres localisations(Obtenir)

10
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

裝潢志 [一卷]. 賞延素心錄 [一卷] 名畫神品目 [一卷] 諸家藏書簿 [十卷], Zhuang huang zhi [1 juan]. Shang yan su xin lu [1 juan] Ming hua shen pin mu [1 juan] Zhu jia cang shu bu [10 juan]

周嘉冑 (1582-) ; Zhou, Jiazhou (1582-1658) ; 周二學 (active 1712-1733) ; Zhou, Erxue (active 1712-1733) ; 楊, 慎 (1488-1559) ; Yang, Shen (1488-1559) ; 李調元 (1734-1803) ; Li, Tiaoyuan (1734-1803)

長沙 : 商務印書館 ; Changsha : Shang wu yin shu guan, 民國28 [1939

Disponible(Obtenir)

11
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

左傳職官 [一卷]. 左傳官名考 [二卷] 漢官解詁 [一卷], Zuo zhuan zhi guan [1 juan]. Zuo zhuan guan ming kao [2 juan] Han guan jie gu [1 juan]

沈淑 (1698-1730) ; Shen, Shu (1698-1730) ; 李調元 (1734-1803) ; Li, Tiaoyuan (1734-1803) ; 王隆 (active 1st century) ; Wang, Long (active 1st century) ; 胡廣 (1370-1418) ; Hu, Guang (1370-1418)

長沙 : 商務印書館 ; Changsha : Shang wu yin shu guan, 民國28 [1939

Disponible(Obtenir)

12
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

蟹譜 [二卷]. 閩中海錯疏 [三卷] 然犀志 [二卷], Xie pu [2 juan]. Min zhong hai cuo shu [3 juan] Ran xi zhi [2 juan]

傅肱 (active 1059) ; Fu, Hong (active 1059) ; 屠本畯 (active 1596) ; Tu, Benjun (active 1596) ; 李調元 (1734-1803) ; Li, Tiaoyuan (1734-1803)

長沙 : 商務印書館 ; Changsha : Shang wu yin shu guan, 民國28 [1939

Disponible(Obtenir)

13
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

夏小正箋 [一卷]. 夏小正戴氏傳 [四卷] 夏小正考注 [一卷] 夏小正傳 [二卷] : 附校錄, Xia xiao zheng jian [1 juan]. Xia xiao zheng Dai shi zhuan [4 juan] Xia xiao zheng kao zhu [1 juan] Xia xiao zheng zhuan [2 juan] : fu jiao lu

戴德 ; Dai, De ; 李調元 (1734-1803) ; Li, Tiaoyuan (1734-1803) ; 傅崧卿 ; Fu, Songqing ; 毕, 沅 (1730-1797) ; Bi, Yuan (1730-1797) ; 孫, 星衍 (1753-1818) ; Sun, Xingyan (1753-1818)

上海 : 商務印書館 ; Shanghai : Shang wu yin shu guan, 民國26 [1937

Disponible(Obtenir)

14
Material Type:
Livre
Ajouter à Mon espace

夏小正經傳集解 [四卷]. 夏小正解 [一卷] 唐月令注 [一卷] 月令七十二候集解 [一卷] 月令氣候圖說 [一卷] : 附徐本夏小正舉異 補遺, Xia xiao zheng jing zhuan ji jie [4 juan]. Xia xiao zheng jie [1 juan] Tang yue ling zhu [1 juan] Yue ling qi shi er hou ji jie [1 juan] Yue ling qi hou tu shuo [1 juan] : fu Xu ben Xia xiao zheng ju yi bu yi

顧鳳藻 (active 1821) ; Gu, Fengzao (active 1821) ; 徐世溥 (1608-1658) ; Xu, Shipu (1608-1658) ; 唐玄宗, Emperor of China (685-762) ; Tang, Xuanzong, Emperor of China (685-762) ; 茆泮林 ; Mao, Panlin ; 吴澄 (1249-1333) ; Wu, Cheng (1249-1333) ; 李調元 (1734-1803) ; Li, Tiaoyuan (1734-1803)

上海 : 商務印書館 ; Shanghai : Shang wu yin shu guan, 民國25 [1936

Disponible(Obtenir)

Personnaliser vos résultats

  1. Créer votre profil de recherche

Refine Search Results

Élargir la recherche

  1.   

Nouvelles recherches suggérées

Ignorer ma requête et rechercher tous les documents

Auteur, coauteur:

  1. 李調元, 1734-1803
  2. Li, Tiaoyuan, 1734-1803
  3. Bi, Yuan, 1730-1797
  4. 毕, 沅, 1730-1797
  5. 茆泮林

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

  • Recherche
  • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
  • Afficher ce qui a déjà été récupéré