skip to main content

Optical Imaging and Metrology

Wolfgang Reingand, Nadya Osten ; Wolfgang Osten; Nadya Reingand

Hoboken John Wiley & Sons, 2012

Accessible en ligne

 • Titre:
  Optical Imaging and Metrology
 • Auteur: Wolfgang Reingand, Nadya Osten
 • Autre(s) auteur(s): Wolfgang Osten; Nadya Reingand
 • Éditeur: Hoboken John Wiley & Sons
 • Date de publication: 2012
 • Langue: Anglais
 • Identifiant: ISBN 3-527-41064-3 ;ISBN 3-527-64846-1 ;ISBN 9786613693211 ;ISBN 3-527-64844-5 ;ISBN 3-527-64847-X ;ISBN 1-280-78282-X
 • Source: Mines ParisTech (ressources électroniques)
  PSL (ressources électroniques)
  ESPCI Paris (ressources électroniques)
  Collège de France (ressources électroniques)
  Dauphine (ressources électroniques)

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

 • Recherche
 • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
 • Afficher ce qui a déjà été récupéré