skip to main content

Small Antenna Handbook

Robert C. Hansen ; Robert E Collin

John Wiley & Sons, 2011

Accessible en ligne

 • Titre:
  Small Antenna Handbook
 • Auteur: Robert C. Hansen
 • Autre(s) auteur(s): Robert E Collin
 • Éditeur: John Wiley & Sons
 • Date de publication: 2011
 • Langue: Anglais
 • Identifiant: ISBN0-470-89083-5;ISBN9786613257918;ISBN1-118-10685-7;ISBN1-118-10686-5;ISBN1-283-25791-2;ISBN1-118-10683-0
 • Source: Dauphine (ressources électroniques)
  ESPCI Paris (ressources électroniques)
  PSL (ressources électroniques)
  Mines ParisTech (ressources électroniques)

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

 • Recherche
 • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
 • Afficher ce qui a déjà été récupéré