skip to main content

現代汉語詞典 = Xiandai Hanyu cidian, Xian dai Han yu ci dian = Xiandai Hanyu cidian

中国社会科学院 语言研究所 词典编辑室 ; Zhongguo she hui ke xue yuan Yu yan yan jiu suo Ci dian bian ji shi

北京 : 商務印書館 ; Beijing : Shang wu yin shu guan, 2005

Voir les exemplaires

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

  • Recherche
  • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
  • Afficher ce qui a déjà été récupéré