skip to main content

Methoden der organischen Chemie : Houben-Weyl Brom- und Jodverbindungen Herstellung, Chlor-, Brom- und Jodverbindungen Reaktivität, Umwandlung. Band V-4. Halogen-verbindungen

Houben, Josef (1875-1940) ; Weyl, Theodor (1851-1913) ; Müller, Eugen (1905-1976) ; Bayer, Otto ; Ziegler, Karl (1898-1973) ; Kreutzkamp, N. ; Meerwein, Hans (1879-1965) ; Roedig, Alfred

Stuttgart New York : G. Thieme, 1960

Voir les exemplaires

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

  • Recherche
  • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
  • Afficher ce qui a déjà été récupéré