skip to main content

한일협정 50년사의 재조명. IV. 일제식민지배 피해자의 구제를 위한 법정책적 과제, Hanil hyŏpchŏng 50 nyŏnsa-ŭi chaejomyŏng. IV. Ilche singmin chibae p'ihaeja-ŭi kuje-rŭl wihan pŏpchŏngch'aekchŏk kwaje

도, 시환 ; To, Si-hwan ; 장, 박진 ; Chang, Pak-chin ; 장, 세윤 ; Chang, Se-yun

서울 : 동북아역사재단 ; Seoul : Tongbuga yŏksa chaedan, 2015

Disponible(Obtenir)

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

  • Recherche
  • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
  • Afficher ce qui a déjà été récupéré