skip to main content

གཞུང་ས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་ཆོས་སྲིད་ལར་རྒྱ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་སྲོལ་རྩ་འཛིན་དང་། བཅའ་ཡིག ཆིངས་དན་སོགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་།, gZhung sa dga' ldan pho brang gi chos srid lar rgya dang 'brel ba'i khrims srol rtsa 'dzin dang bca' yig chings dan sogs phyogs gcig tu bsgrigs pa nor bu'i me long

ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་ ; Nor bu bsam 'phel

པེ་ཅིན་ : མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ; Pe cin : Mi rigs dpe skrun khang, 2008

Emprunté(Obtenir)

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

  • Recherche
  • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
  • Afficher ce qui a déjà été récupéré