skip to main content

기억의 정치공간 : 박물관을 통해 본 동아시아의 역사 교육과 민족주의, Kiŏk-ŭi chŏngch'i konggan : pangmulgwan-ŭl t'onghae pon Tong Asia-ŭi yŏksa kyoyuk-kwa minjokchuŭi

김, 정현 ; Kim, Chŏng-hyŏn ; 김, 지훈 ; Kim, Chi-hun ; 신, 규환 ; Sin, Kyu-hwan

서울 : 동북아역사재단 ; Seoul : Tongbuga yŏksa chaedan, 2014

Disponible(Obtenir)

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

  • Recherche
  • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
  • Afficher ce qui a déjà été récupéré