skip to main content

百宋一廛賦 [一卷]. 藝芸書舍宋元本書目 [二卷] 袁氏藝文金石錄 : 附錄, Bai Song yi chan fu [1 juan]. Yi yun shu she Song Yuan ben shu mu [2 juan] Yuan shi yi wen jin shi lu : fu lu

顧廣圻 (1776-1835) ; Gu, Guangqi (1770-1839) ; 黄, 丕烈 (1763-1825) ; Huang, Pilie (1763-1825) ; 汪士鐘 ; Wang, Shizhong ; 袁渭漁 ; Yuan, Weiyu

上海 : 商務印書館 ; Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1939

Disponible(Obtenir)

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

  • Recherche
  • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
  • Afficher ce qui a déjà été récupéré