skip to main content

ཚད་མ་སྡེ་བདུན་རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག, Tshad ma sde bdun rgyan gyi me tog

བཅོམ་ལྡན་རིག་པའི་རལ་གྲི། (1227-1305) ; Bcom ldan rig pa'i ral gri (1227-1305)

པེ་ཅིན། ཟི་ལིང་། : ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་གིས་བཀྲམ། ; Pe cin Zi ling : Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang mTsho sngon zhing chen zhin hwa dpe tshong khang gis bkram, 1991

Disponible(Obtenir)

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.

  • Recherche
  • dansscope:(33PSL-CNSAD),scope:(33PSL-EHESS),scope:(33PSL-PSL_OMEKA),scope:(33PSL-MINES),scope:(33PSL-EFEO),scope:(33PSL-CNSMDP),scope:(33PSL-CHIMIE),scope:(33PSL),scope:("DAU"),scope:(33PSL-CDF),scope:(33PSL-ENS),scope:("33PSL-OBSERV"),scope:("33PSL-ESPCI"),scope:(33PSL-CURIE),scope:(33PSL-ENSBA),scope:("33PSL-ENC"),scope:(33PSL-PSL_STAR),scope:(33PSL-PSL_SFX),scope:("33PSL-EPHE"),scope:(33PSL-ENSAD),primo_central_multiple_fe
  • Afficher ce qui a déjà été récupéré